Wspólnota Sychar

Wymagania dla lidera, moderatora WTM Sychar

Preambuła

czyli czego wymagamy…

Wdzięczni Panu Bogu za dar Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR założyciele i liderzy Ognisk Sycharowskich oraz moderatorzy Wspólnoty podejmują się dobrowolnej i odpowiedzialnej służby na rzecz małżonków.

Jako sakramentalni małżonkowie są wierni zobowiązaniom wynikającym z przysięgi małżeńskiej, nie występują o rozwód, ani nie wyrażają zgody na rozwód, nie akceptują rozwodów i nie pomagają innym w rozwodach sakramentalnych małżeństw. W głębi serca są pewni swojej miłości do współmałżonka, starając się naśladować w tej miłości Pana Jezusa i gotowi są dawać świadectwo tej prawdzie. Wierzą w to, że każde trudne sakramentalne małżeństwo (na każdym etapie kryzysu, nawet po rozwodzie) jest do uratowania (charyzmat Sycharowski).

Dbają o własny rozwój duchowy i emocjonalny, w szczególności poprzez dążenie do korzystania z posługi stałego spowiednika bądź kierownika duchowego, i o regularne przystępowanie do sakramentów świętych i uczestniczenie w Eucharystii.

Istotą służby lidera i moderatora we Wspólnocie jest dawanie świadectwa miłości i wierności Bogu i współmałżonkowi, zgodnie z sakramentem małżeństwa.

Założyciel Ogniska

przyszły lider

1. Podejmuje stałą współpracę z liderem Wspólnoty i opiekunem założycieli Ognisk z ramienia Rady Wspólnoty.
2. Bierze udział w spotkaniach wspólnot Sycharowskich w Ogniskach i w rekolekcjach organizowanych przez Wspólnotę SYCHAR. Pomaga jako moderator liderowi wybranego Ogniska w prowadzeniu spotkań.
3. Zakłada konto na internetowym Forum Pomocy i otwiera na nim wątek w zakładce „Zapowiedzi i spotkania”, w którym zaprasza wszystkich Sycharowiczów do modlitwy (np. nowenny do Ducha św.) w intencji zakładanego Ogniska.
4. Znajduje osobę duchowną, która zgodzi się objąć opieką duchową powstające Ognisko.
5. Założycielem Ogniska (przyszłym liderem) nie może być osoba, która jest w trakcie trwania w Sądzie Biskupim procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
6. Zwyczajna procedura zakładania Ogniska jest opisana pod linkiem: zalozenie.sychar.org. Natomiast jeśli zbierze się grupa małżonków, będąca zalążkiem przyszłego Ogniska, która dąży do założenia Ogniska według w/w procedury, może spotykać się w parafii za zgodą księdza proboszcza. Nazwa tych spotkań do czasu oficjalnego otwarcia Ogniska nie może nawiązywać do nazwy Wspólnoty np. „Ognisko Sychar” lub „Spotkania Sycharowskie”. Proponuje się, żeby te spotkania na tym etapie nazywały się „Spotkania małżonków w kryzysie”.

Lider Ogniska

może nim być tylko jedna osoba

1.  Dba o jedność i tożsamość Wspólnoty.
2. Utrzymuje żywy kontakt z całą Wspólnotą (np. obecność na Forum Pomocy oraz na rekolekcjach wspólnotowych bądź wakacjach z Sycharem, itp.).
3. Posiada konto na internetowym Forum Pomocy – kryzys.org.
4. Stara się uczestniczyć w spotkaniu Grupy Liderów i Moderatorów przynajmniej raz w roku.
5. Współpracuje z opiekunem duchowym Ogniska, dąży do utworzenia grupy współpracowników w Ognisku, aby wspólnie z nimi: prowadzić spotkania, prowadzić kronikę, aktualizować stronę internetową Ogniska (umieszczać zapowiedzi spotkań, rekolekcji, itp.), rozprowadza materiały wspólnotowe (ulotki, broszury, płyty DVD z nagraniami, itp.) na terenie parafii i diecezji, zachęca uczestników spotkań Ogniskowych do korzystania z formacji według programu „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” oraz do uczestnictwa w Ruchu Wiernych Serc (RWS), itp.
6. Jawnie reprezentuje Ognisko, sporządza na koniec roku jednostronicowe roczne sprawozdanie z działalności Ogniska według ustalonego wzoru, podpisuje imieniem i nazwiskiem oraz umieszcza je na stronie internetowej Wspólnoty najpóźniej do końca lutego następnego roku.
7. Troszcząc się o dobre funkcjonowanie Ogniska dba o zasadę kadencyjności w posłudze lidera, opisaną pod linkiem – https://kadencyjnosc.sychar.org : „Lider powinien zatroszczyć się już wcześniej o znalezienie wicelidera i „wychowywanie” następców, w tym celu powierza funkcje i zadania różnym osobom w Ognisku, dąży do stworzenia zespołu wspomagającego lidera przy podejmowaniu decyzji i realizacji poszczególnych dzieł w Ognisku, by z grona tych osób można było wyłonić przyszłego lidera”.
8. W przypadku gdy lider Ogniska otrzyma prawomocny wyrok Sądu Biskupiego stwierdzający nieważność zawarcia małżeństwa albo gdy wystąpi do Sądu Biskupiego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa, przestaje być członkiem zespołu GLiM, przekazuje prowadzenie Ogniska swojemu zastępcy. Jeśli nie ma zastępcy, to w porozumieniu z Radą Wspólnoty może pomóc w szukaniu następcy.
9. W przypadku gdy lider Ogniska występuje do Sądu Cywilnego z wnioskiem o rozwód albo wyraża zgodę na rozwód, przestaje być członkiem zespołu GLiM, przekazuje prowadzenie Ogniska swojemu zastępcy. Jeśli nie ma zastępcy, to w porozumieniu z Radą Wspólnoty może pomóc w szukaniu następcy.

Moderator Wspólnoty

wspiera Lidera w działaniach

1. Bierze aktywny udział w życiu Wspólnoty uczestnicząc w różnych formach jej działalności np. w spotkaniach Ognisk Sycharowskich, warsztatach 12 krokowych, rekolekcjach organizowanych przez Wspólnotę, moderuje internetowe Forum Pomocy, itp.
2. Posiada konto na internetowym Forum Pomocy.
3. Uczestniczy w rekolekcjach dla liderów i moderatorów.
4. W przypadku gdy moderator otrzyma prawomocny wyrok Sądu Biskupiego stwierdzający nieważność zawarcia małżeństwa albo gdy wystąpi do Sądu Biskupiego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa, przestaje być członkiem zespołu GLiM, rezygnuje z pełnienia funkcji moderatora i w porozumieniu z liderem/koordynatorem zespołu i/lub Radą Wspólnoty może pomóc w szukaniu następcy.
5. W przypadku gdy moderator występuje do Sądu Cywilnego z wnioskiem o rozwód albo wyraża zgodę na rozwód, przestaje być członkiem zespołu GLiM, rezygnuje z pełnienia funkcji moderatora i w razie potrzeby w porozumieniu z liderem/koordynatorem zespołu i/lub Radą Wspólnoty może pomóc w szukaniu następcy.

Opiekun duchowy Ogniska

osoba duchowna

Jest to osoba duchowna należąca do Kościoła katolickiego, która stara się uczestniczyć w spotkaniach Ogniska Sycharowskiego oraz stara się wspierać małżonków w realizacji określonego w preambule Wymagań charyzmatu Sycharowskiego w ich życiu.

Współpracownicy Wspólnoty

zaangażowani w życie Wspólnoty

Są to osoby, które za zgodą Rady, aktywnie współpracują ze Wspólnotą prowadząc np. warsztaty, wykłady, rekolekcje, itp., wspierając małżonków w realizacji charyzmatu Sycharowskiego określonego w preambule Wymagań.


Małżonkowie sakramentalni, którzy chcą być odpowiedzialni za różne dzieła Wspólnoty (liderzy, moderatorzy) powinny podpisać się pod ww. Wymaganiami i je realizować w praktyce. Jest to konieczny warunek do podjęcia funkcji we Wspólnocie.


W przypadku nieprzestrzegania ww. Wymagań, osoba odpowiedzialna zostanie zawieszona przez Radę Wspólnoty w pełnieniu funkcji lidera/moderatora na okres 1 miesiąca. Jest to czas na zastanowienie się, czy i w jakiej formie chce w zgodzie z Wymaganiami nadal służyć Wspólnocie. Po tym czasie Rada Wspólnoty podejmuje decyzję o dalszym pełnieniu przez tę osobę dotychczasowej funkcji.

Lider lub moderator, który działa na szkodę Wspólnoty lub Kościoła może zostać odwołany. Odwołanie lidera lub moderatora jest wspólną decyzją Lidera Wspólnoty, Rady Wspólnoty i Duszpasterza Krajowego Wspólnoty. Odwołanie jest konsultowane z opiekunem duchowym Ogniska i/lub proboszczem parafii. Odwołanie zostaje przekazane liderowi lub moderatorowi ogniska wraz z uzasadnieniem. Treść odwołania lidera może być przekazana do wiadomości księdza biskupa odpowiedniej diecezji.

Warszawa, 22.02.2012 Popielec

Ostatnia aktualizacja 23.01.2024
Rada Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

Możesz także zobaczyć