Polityka Prywatności

Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw Sychar w pełni szanuje Twoje prawo do prywatności i jest świadome, że powierzając mu przetwarzanie swoich danych osobowych darzysz je zaufaniem.
Dlatego też poniżej przedstawiamy Ci politykę prywatności, tak aby w zrozumiały a jednocześnie kompleksowy sposób umożliwić Ci zrozumienie w jak sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy je zbieramy, na jakiej podstawie, komu je przekazujemy a także jak długo je przetwarzamy oraz jakie masz w związku z tym przetwarzaniem prawa.

Definicje

 • Administrator lub Administrator danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania
 • Współadministrator – zgodnie z art. 26 RODO oznacza dwóch lub więcej Administratorów danych, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
 • Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie
 • Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią
 • Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora
 • Państwo trzecie – podmiot poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), któremu ujawnia się dane osobowe
 • Polityka Prywatności – niniejszy dokument, przedstawiający informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z zakresem merytorycznym wskazanym w art. art. 13 RODO – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw Sychar z siedzibą w Warszawie (03-802), ul. Skaryszewska 12 wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288792, posiadające numer NIP: 1132692372 oraz numer REGON: 141151600 (dalej jako: Administrator, ,,My”, ,,Nasze”, ,,Nas”).

Administrator przetwarza następujące dane:

 • Osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.sychar.org
 • Subskrybentów naszych newsletterów
 • Uczestników forum internetowego dostępnego pod adresem www.kryzys.org
 • Osób, które kontaktują się z Nami przy pomocy poczty internetowej, telefonu, formularza kontaktowego, komunikatorów internetowych typu Skype, Teams, Zoom
 • Uczestników warsztatów i grup modlitewnych, spotkań i innych wydarzeń
 • Członków Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar
 • Liderów, moderatorów i prowadzących warsztaty, grupy modlitewne i inne spotkania, wydarzenia.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.sychar.org

 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej.

Subskrybentów naszych newsletterów

 • w celu otrzymywania newsletteru i informacji o nadchodzących wydarzeniach, aktualnościach i innych kwestiach organizacyjnych związanych z działalnością Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej.

Uczestników forum internetowego dostępnego na stronie internetowej www.kryzys.org

 • w celu utrzymywania kontaktów z innymi uczestnikami forum, wymiany poglądów i uczestnictwa w dyskusji (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z forum internetowego.

Osób, które kontaktują się z Nami przy pomocy poczty internetowej, telefonu, formularza kontaktowego, komunikatorów internetowych typu Skype, Teams, Zoom

 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania i utrzymywanie kontaktu z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla otrzymania odpowiedzi i kontaktu z nami.

Uczestników warsztatów i grup modlitewnych, spotkań i innych wydarzeń

 • rejestracja uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia warsztatów w grupie modlitewnej, warsztatach, spotkaniach i innych wydarzeniach na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe uczestnictwo w grupie modlitewnej, warsztatach.

Członków Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar

 • rozpatrzenia deklaracji przystąpienia, a następnie członkostwa w Stowarzyszeniu na podstawie deklaracji członkowskiej oraz zaakceptowanego statusu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonywanie nałożonych na administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:
  (ustawy Prawo o stowarzyszeniach, wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, związanych z księgowaniem i sprawozdawczością, realizacji obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w związku ze wzajemną obroną przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizacji uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez stowarzyszenie(art. 9 ust. 2 lit. d RODO)

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla celów związanych z przynależnością do Stowarzyszenia.

Liderów, moderatorów i prowadzących warsztaty, grupy modlitewne i inne spotkania, wydarzenia

 • z uwagi na uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej (art. 6 ust. 1lit f) RODO)
 • w przypadku danych szczególnej kategorii zgodnie z którym przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. d RODO)

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe uczestnictwo w grupie modlitewnej, warsztatach.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzanych następujące dane osobowe. W przypadku:

Osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.sychar.org

 • adres IP, dane zapisane w plikach cookies.

Subskrybentów naszych newsletterów

 • imię, adres e-mail, imię lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz

Uczestników forum internetowego dostępnego na www.kryzys.org

 • nazwa użytkownika (nick), adres e-mail, informację o lokalizacji ustalaną na podstawie strefy czasowej, płeć, informacje dotyczące przekonań religijnych lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz.

Osób, które kontaktują się z Nami przy pomocy poczty internetowej, telefonu, formularza kontaktowego, komunikatorów internetowych typu Skype, Teams, Zoom

 • nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz.

Uczestników warsztatów i grup modlitewnych, spotkań i innych wydarzeń

 • imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, województwo, w którym zamieszkujesz, nick (w przypadku kontaktu za pomocą komunikatorów internetowych typu Skype, Teams, Zoom), wizerunek (w przypadku kontaktu za pomocą komunikatorów internetowych typu Skype, Teams, Zoom), informacje dotyczące przekonań religijnych.

Członków Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, numer PESEL, telefon, e-mail, informacje dotyczące przekonań religijnych.

Liderów, moderatorów i prowadzących warsztaty, grupy modlitewne i inne spotkania, wydarzenia

 • imię i nazwisko, e-mail, telefon, informacje dotyczące przekonań religijnych

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez podany poniżej okres czasu. W przypadku:

Osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.sychar.org

 • informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji w logach serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa, tj. 30 dni;
 • informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy przez okres 14 miesięcy.

Subskrybentów naszych newsletterów

 • dane niezbędne do realizowania subskrypcji newsletteru przechowujemy do czasu cofnięcia Twojej zgody na jego otrzymywanie lub do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło cofnięcie Twojej zgody.

Uczestników forum internetowego dostępnego na www.kryzys.org

 • dane niezbędne do prowadzenia forum internetowego przetwarzamy do czasu zakończenia prowadzenia forum lub do czasu cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie danych.

Osób, które kontaktują się z Nami przy pomocy poczty internetowej, telefonu, formularza kontaktowego, komunikatorów internetowych typu Skype, Teams, Zoom

 • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy lub tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń;
 • ponadto, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.

Uczestników warsztatów i grup modlitewnych, spotkań i innych wydarzeń

 • Przechowujemy Twoje dane osobowe w okresach niezbędnych do realizacji warsztatów, spotkań, grup modlitewnych i innych wydarzeń
 • Po wycofaniu zgody Twoje dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

Członków Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar

 • Twoje dane będą przetwarzane przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.

Liderów, moderatorów i prowadzących warsztaty, grupy modlitewne i inne spotkania, wydarzenia

 • Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w okresach niezbędnych do realizacji warsztatów, grup modlitewnych, spotkań i innych wydarzeń.
 • Po wycofaniu zgody Twoje dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

Ujawnienie danych osobowych

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogę być ujawnione organom publicznym, państwowym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarby, Policja, Sąd, lub inne organy/podmioty publiczne) a także następujących podmiotom/osobom trzecim. W przypadku:

Osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.sychar.org

 • dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi analitycznych, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej oraz analizowania statystyk jej użytkowania.

Subskrybentów naszych newsletterów

 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do wysyłki newslettera.

Uczestników forum internetowego dostępnego na www.kryzys.org

 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia for internetowych.

Osób, które kontaktują się z Nami przy pomocy poczty internetowej, telefonu, formularza kontaktowego, komunikatorów internetowych typu Skype, Teams, Zoom

 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i naszej strony internetowej.

Uczestników warsztatów i grup modlitewnych, spotkań i innych wydarzeń

 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do organizacji i prowadzenia warsztatów, grup modlitewnych, spotkań i innych wydarzeń w trybie online
 • prowadzącym warsztaty, grupy modlitewne, spotkania i wydarzenia.

Członków Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar

 • dostawcy usług i systemów IT, którzy zapewniają nam infrastrukturę wspierającą pracę administratora
 • podmiotom zapewniającym obsługę bankową, świadczącym usługi prawne, księgowe.

Liderów, moderatorów i prowadzących warsztaty, grupy modlitewne i inne spotkania, wydarzenia

 • dostawcy usług i systemów IT, którzy zapewniają nam infrastrukturę wspierającą pracę administratora.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w Rozdziale V RODO:

 1. na postawie art. 45 RODO – przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,
 2. na podstawie art. 46 RODO – przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym z zastosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,

Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych osobowych. W przypadku wystąpienia ryzyka związanego z przekazywaniem danych osobowych poza EOG, Administrator danych podaje takie informacje w niniejszej Polityce Prywatności,

Informujemy, iż wykaz podmiotów poza EOG, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,

Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać pośrednio lub bezpośrednio dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:

Poniżej lista podmiotów, z usług których korzystany wraz z informacją na temat przekazywania danych poza EOG

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

1) prawo dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania

2) usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania

Na Twoje żądanie, usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania. Jednocześnie jednak Twoje dane osobowe zebrane w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu będziemy przechowywać przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach, w związku z czym w tym okresie nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania usunięcia danych.

3) prawo do przenoszenia danych

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Twoje żądanie dotyczące Twoich danych poinformujemy Cię o tych odbiorcach.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: rodo@sychar.org

lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw Sychar z siedzibą w Warszawie (03-802), ul. Skaryszewska 12.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

Zabezpieczenie danych osobowych

Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Powiadomienia o naruszeniu przetwarzania danych osobowych

Informujemy, iż zgodnie z art. 34 RODO, w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych mogącego powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator danych bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Informujemy, iż zgodnie z art. 34 RODO, dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z wystąpieniem naruszania, o którym mowa powyżej. Informujemy, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Informujemy, iż w przypadku wystąpienia naruszania danych osobowych, Administrator danych poweźmie wszelkie możliwe i dostępne mu środki techniczne i organizacyjne, aby spełnić wymagania określone w art. 34 RODO.

Pliki „cookies”

Na naszych stronach internetowych (www.sychar.org; www.kryzys.org) wykorzystujemy technologię plików cookies (,,ciasteczka”). Używamy wyłącznie plików cookies niezbędnych do obsługi prawidłowego działania strony.

Aktualizacja polityki prywatności

Postanowienia Polityki Prywatności Administratora mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na naszej stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

Polityka obowiązuje od dnia 11 grudnia 2023 roku.
Data ostatnich zmian: 08.01.2023 roku.