Statut

Statut Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw SYCHAR

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR zwane dalej Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Patronami Stowarzyszenia jest Święta Rodzina tj. Pan Jezus, Matka Boża i św. Józef.

§ 3

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową zgodnie z nauką Kościoła katolickiego na rzecz sakramentalnych małżonków doświadczających kryzysu małżeńskiego i ich dzieci.

§ 4

Stowarzyszenie powstało jako dzieło Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR i dobro tej Wspólnoty powinno być dla Stowarzyszenia zasadniczym celem w jego działaniach. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich osób pragnących uczestniczyć w działalności objętej niniejszym statutem oraz charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Intencją Stowarzyszenia jest pomoc wszystkim osobom (zgodnie z celami i możliwościami Stowarzyszenia) zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, charyzmatem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) oraz charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR tak, iż nikt nie może być wyłączony z pomocy Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw SYCHAR.

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, działającą nie dla zysku, lecz dla dobra wspólnego.

§ 6

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

§ 7

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest siedziba władz naczelnych, która mieści się w mieście stołecznym Warszawie, przy domu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów, 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 12.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 9

Stowarzyszenie ma prawo używać odznak, pieczęci i logo na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 10

 1. Pomoc w przezwyciężaniu trudności i wspieranie sakramentalnych małżonków i ich dzieci.
 2. Pomoc w budowaniu i odbudowie więzi rodzinnych w oparciu o naukę Kościoła katolickiego.
 3. Ochrona sakramentalnych małżonków i ich dzieci przed konsekwencjami rozpadu rodziny.
 4. Wsparcie psychologiczne i duchowe sakramentalnych małżonków i ich dzieci dotkniętych kryzysem w rodzinie.
 5. Edukacja w zakresie zagadnień objętych celami działania Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Propagowanie idei małżeństwa sakramentalnego jako drogi rozwoju duchowego i społecznego.
  2. Dążenie do zmniejszenia liczby orzekanych rozwodów poprzez poradnictwo rodzinne i propagowanie idei wierności Bogu, sakramentalnemu współmałżonkowi i przysiędze małżeńskiej.
  3. Organizowanie, patronowanie, promowanie tematycznych spotkań mających na celu dzielenie się własnym doświadczeniem piękna, dobra i trudu życia w małżeństwie i rodzinie.
  4. Organizowanie, patronowanie, promowanie warsztatów, doradztwa (prawnego, psychologicznego i innego), szkoleń i konferencji.
  5. Dążenie do zmian zapisów ustawowych w Kodeksie Rodzinnym mających na celu wzmocnienie trwałości małżeństw.
  6. Organizowanie, patronowanie, promowanie dni skupienia i rekolekcji mających na celu rozwój duchowy małżonków z możliwością zabezpieczenia opieki dla dzieci.
  7. Działalność wydawnicza, edukacyjna i popularyzatorska (nauka, edukacja, oświata i wychowanie).
  8. Organizowanie, patronowanie, promowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych dla małżonków z możliwością uczestniczenia w nich dzieci (pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy sportowo – rekreacyjne, itp.).
  9. Zakładanie, prowadzenie placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia (poradnictwo, doradztwo, terapia).
  10. Tworzenie i prowadzenie tematycznych stron internetowych.
  11. Tworzenie, rozprowadzanie, udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych w formie drukowanej, dźwiękowej i wideo oraz umieszczanie ich na stronach internetowych.
  12. Prowadzenie i przetwarzanie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
  13. Doradztwo prawne, psychologiczne, mediacje.
  14. Popularyzowanie literatury i rozprowadzanie książek, czasopism, broszur, plakatów, filmów, nagrań audio dotyczących problematyki małżeństw i rodzin.
  15. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, oraz innymi organizacjami pozarządowymi z Polski i innych krajów w zakresie realizacji celów statutowych.
  16. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
  17. Rozpoznawanie potrzeb małżeństw oraz badanie opinii publicznej.
  18. Nadawanie programów radiofonicznych przez internet.
  19. Działanie na rzecz kultu religijnego, organizowanie rekolekcji, dni skupienia, konferencji i innych działań, zgodnych z nauką Kościoła katolickiego.
  20. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  21. Udzielanie darowizn innym podmiotom realizującym cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)
 1. Działalność nieodpłatna prowadzona jest przez:
  1. Propagowanie idei małżeństwa sakramentalnego jako drogi rozwoju duchowego i społecznego.
  2. Dążenie do zmniejszenia liczby orzekanych rozwodów poprzez poradnictwo rodzinne i propagowanie idei wierności Bogu, sakramentalnemu współmałżonkowi i przysiędze małżeńskiej.
  3. Organizowanie, patronowanie, promowanie tematycznych spotkań mających na celu dzielenie się własnym doświadczeniem piękna, dobra i trudu życia w małżeństwie i rodzinie.
  4. Organizowanie, patronowanie, promowanie warsztatów, doradztwa (prawnego, psychologicznego i innego), szkoleń i konferencji.
  5. Dążenie do zmian zapisów ustawowych w Kodeksie Rodzinnym mających na celu wzmocnienie trwałości małżeństw.
  6. Organizowanie, patronowanie, promowanie dni skupienia i rekolekcji mających na celu rozwój duchowy małżonków z możliwością zabezpieczenia opieki dla dzieci.
  7. Działalność wydawnicza, edukacyjna i popularyzatorska (nauka, edukacja, oświata i wychowanie).
  8. Organizowanie, patronowanie, promowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych dla małżonków z możliwością uczestniczenia w nich dzieci (pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy sportowo – rekreacyjne, itp.).
  9. Zakładanie, prowadzenie placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia (poradnictwo, doradztwo, terapia).
  10. Tworzenie i prowadzenie tematycznych stron internetowych.
  11. Tworzenie, rozprowadzanie, udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych w formie drukowanej, dźwiękowej i wideo oraz umieszczanie ich na stronach internetowych.
  12. Prowadzenie i przetwarzanie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
  13. Doradztwo prawne, psychologiczne, mediacje.
  14. Popularyzowanie literatury i rozprowadzanie książek, czasopism, broszur, plakatów, filmów, nagrań audio dotyczących problematyki małżeństw i rodzin.
  15. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, oraz innymi organizacjami pozarządowymi z Polski i innych krajów w zakresie realizacji celów statutowych.
  16. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
  17. Rozpoznawanie potrzeb małżeństw oraz badanie opinii publicznej.
  18. Nadawanie programów radiofonicznych przez internet.
  19. Działanie na rzecz kultu religijnego, organizowanie rekolekcji, dni skupienia, konferencji i innych działań, zgodnych z nauką Kościoła katolickiego.
  20. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  21. Udzielanie darowizn innym podmiotom realizującym cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 1. Działalność odpłatna prowadzona jest przez:
  1. Organizowanie, patronowanie, promowanie warsztatów, doradztwa (prawnego, psychologicznego i innego), szkoleń i konferencji.
  2. Organizowanie, patronowanie, promowanie dni skupienia i rekolekcji mających na celu rozwój duchowy małżonków z możliwością zabezpieczenia opieki dla dzieci.
  3. Działalność wydawnicza, edukacyjna i popularyzatorska.
  4. Organizowanie, patronowanie, promowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych dla małżonków z możliwością uczestniczenia w nich dzieci (pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy sportowo – rekreacyjne, itp.).
  5. Zakładanie, prowadzenie placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia (poradnictwo, doradztwo, terapia).
  6. Tworzenie, rozprowadzanie, udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych w formie drukowanej, dźwiękowej i wideo oraz umieszczanie ich na stronach internetowych.
  7. Doradztwo prawne, psychologiczne, mediacje.
  8. Rozprowadzanie literatury, książek, czasopism, broszur, plakatów, filmów, nagrań audio dotyczących problematyki małżeństw i rodzin.

§ 12

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym, wspierającym i honorowym, może nim zostać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej. Członkostwo takie może uzyskać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 3. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia, a także członkiem honorowym.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać sakramentalny małżonek, który pragnie dochować wierności współmałżonkowi i który wierzy, że każde trudne sakramentalne małżeństwo przeżywające kryzys ma szanse uzdrowienia. Członkiem zwyczajnym może być również osoba duchowna należąca do Kościoła katolickiego, która wierzy, że każde trudne sakramentalne małżeństwo przeżywające kryzys ma szanse uzdrowienia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc duchową, finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, a także osoba prawna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego kandydata.
 5. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd.
 6. Rejestr wszystkich członków zwyczajnych, wspierających i honorowych prowadzi Zarząd.

§ 15

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
  2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  3) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  5) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
  4. aktywnego uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 1. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
 2. Każdy świecki kandydat do Stowarzyszenia podpisując deklarację o członkostwie w Stowarzyszeniu jednocześnie może podpisać deklarację zgody swojego zaangażowania apostolskiego w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego ks. Pallotynów (ZAK).
 3. Każdy świecki członek Stowarzyszenia, który podpisał deklarację zgody swojego zaangażowania apostolskiego w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego (ZAK), zobowiązany jest potwierdzić swoje przystąpienie do ZAK poprzez publiczne odmówienie aktu zaangażowania apostolskiego w czasie Mszy św. na zasadach zaleconych przez Księży Pallotynów uzgodnionych ze Stowarzyszeniem. To potwierdzenie powinno dokonać się w okresie nieprzekraczającym 4 lata od daty przystąpienia do Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 15 ust. 1 pkt. 2, 3.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia uwagi i propozycje.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 15 ust. 2 pkt. 1, 3.

§ 17

 1. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  4) skreślenia z listy członków z chwilą wstąpienia członka stowarzyszenia w związek niesakramentalny,
  5) skreślenia z listy członków w przypadku nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia bądź działania na jego szkodę.
  6) skreślenia z listy członków osób świeckich z powodu świadomego nie potwierdzenia swojego przystąpienia do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego poprzez publiczne odmówienie aktu zaangażowania apostolskiego w czasie Mszy św. tak jak zostało to określone w § 15 ust. 5.
 1. Osoba skreślona lub wykluczona z członkostwa ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.
 3. W wyjątkowych sytuacjach mających na względzie dobro duchowe członka Stowarzyszenia Zarząd może wstrzymać się z uchwałą o skreśleniu z listy członków.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 19

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna

§ 20

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd w terminie do 30 czerwca danego roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w szczególnie uzasadnionych zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 4 pkt. 2 i 3.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. inne, wynikające z niniejszego statutu.

§ 23

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na Zebraniu.

§ 24
Zarząd

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa.
 4. Obrady Zarządu zwołuje oraz im przewodniczy Prezes, a przy głosowaniach w razie równej liczby głosów głos Prezesa jest decydujący.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§ 27

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, Zarząd jest upoważniony do uzupełnienia składu, jeżeli wakaty nie stanowią więcej niż 1/3 liczby członków Zarządu.

§ 28
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo wnioskowania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 30

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 31

W przypadkach określonych w § 29 pkt. 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 32

Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§ 33

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, Komisja Rewizyjna jest upoważniona do uzupełnienia składu, jeżeli wakaty nie stanowią więcej niż 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1) składki członkowskie,
  2) darowizny, zapisy i spadki,
  3) dotacje i dochody z ofiarności publicznej,
  4) loterie i licytacje.
 1. Składki członkowskie w wysokości miesięcznej określonej przez Walne Zebranie powinny być wpłacane na konto Stowarzyszenia nie później niż do końca każdego kwartału. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Zabrania się:
  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi,
  2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1) odsetki z lokat bankowych,
  2) dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 36

Prawo do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia przysługuje dwóm członkom Zarządu działającym łącznie, w tym Prezesowi.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
 4. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na cele charytatywne lub ogólnospołeczne.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycieli w dniu 13 sierpnia 2007 r.